Meer info over de sessies en de kostprijs

 

1.

Onze contactclowns komen steeds per twee op bezoek bij cliënten/bewoners met verstandelijke beperkingen die voor zorgverleners en mantelzorgers het moeilijkst bereikbaar zijn.  Uiteraard ontmoeten zij tussendoor ook de meer bereikbare cliënten/bewoners die aanwezig zijn op de afdeling.  Er is steeds een hoofdclown die bij elk bezoek aanwezig is en de contactpersoon is voor alle communicatie.  De tweede clown is meestal dezelfde maar kan ook wisselen.  Indien er een derde of vierde contactclown zou meekomen wordt de verantwoordelijke vooraf verwittigd.  Het zijn stagiairs die meekomen voor opleiding en observatie, zij worden niet vergoed.

 

2.

Onze contactclowns zijn gedurende 3u aanwezig, meestal tussen 09u30 en 12u30 of 13u30 tot 16u30 (bespreekbaar). Bij aankomst gaan ze per leefgroep alle aanwezige medewerkers (begeleiders, ortho’s, groepchefs, poetsdames….) begroeten.  Geïntegreerd werken betekent dat wij zoveel mogelijk medewerkers van de leefgroepen betrekken bij wat wij doen. Hiermee bedoelen wij dat iedere medewerker in de leefgroep kan observeren. Mogelijks kunnen zij hierdoor nieuwe ingangswegen ontdekken om hun cliënten/bewoners te bereiken.

 

3.

Zodra de begroeting voorbij is beginnen we aan de briefing samen met de aanwezige begeleiders.  Bij de eerste sessies wordt er wat meer tijd besteed aan deze briefing, dit omdat afstemming op elkaar heel belangrijk is voor een verdere opbouw van een goede samenwerking.  Vanaf de zevende sessie is de briefing korter en verschuift deze extra vrijgekomen tijd naar het contactmoment met de cliënten/bewoners. 

 

4.

De voorziening ontvangt bij de start een rode methodiekmap. Bedoeling is medewerkers te stimuleren om  af en toe datgene wat ze zien te registreren in het dagboek of te bespreken op teamoverleg. Medewerkers kunnen in deze map zelf notities maken. Indien mogelijk vragen wij een lijst met daarop de namen van de cliënten/bewoners en eventueel beknopte achtergrondinformatie (geen levensverhaal) om veilig en respectvol de cliënt/bewoner te kunnen benaderen. Om voldoende tijd te kunnen besteden per cliënt/bewoner bezoeken wij bij elke sessie afwisselend een beperkt aantal zelfde leefgroepen.  Cliënten/bewoners met weinig aandachtsspanning benaderen wij in een prikkelarme ruimte zoals bv de gang of kamer. 

 

 

5.

Zodra de briefing voorbij begeven onze contactclowns zich naar de ruimte waar zij zich kunnen omkleden, opwarmen en het hoofd leegmaken.  Dit vraagt een langer moment van concentratie en meditatie.

 

6.

Dan start de sessie. Deze duurt maximum 100min. Belangrijk om weten is dat wij tijdens de sessie in de rol van ‘clown’ zitten en onze aandacht volledig uitgaat naar de cliënt/bewoner.  Indien wij worden aangesproken door begeleiders of familie zullen wij steeds de neus afdekken met de hand of de neus afnemen.  Toevallige bezoekers mogen aanwezig blijven, het is niet de bedoeling om op dat moment familie uit te nodigen want dit kan mogelijks teveel prikkels geven.  Begeleiders daarentegen zijn steeds welkom om vanop afstand te observeren. 

 

 

7.

Na de sessie gaan onze clowns zich omkleden en komen ze terug naar de afdeling voor een evaluatiegesprek.  Er wordt samen met de aanwezige begeleiders in de leefgroep besproken hoe alles verlopen is.  Dit maakt het voor hen ook gemakkelijker om zich een beeld te vormen van hoe bij bepaalde cliënten/bewoners op een andere manier contact kan gemaakt worden.  De vooraf ontvangen gegevens worden in de rode map achtergelaten.

 

8.

De begeleiders kunnen zowel voor als na de sessie meer informatie noteren waardoor datgene wat de contactclowns bereiken ook meetbaar kan worden.  Let wel, de rode zorgmap is een werkmethodiek waarop de meeste voorzieningen ingaan maar het is zeker geen verplichting.  Wij wensen voor elke voorziening op maat te werken zodat wij een meerwaarde kunnen betekenen voor de kwaliteit van de zorg en de levenskwaliteit van de cliënt/bewoner.

 

9.
Bij de start van elke sessie wordt een 'leveringsbon artistieke prestatie' ondertekend zodat hiernaar kan verwezen worden op de factuur.  Bij de start van een jaarcontract wordt overeengekomen hoeveel keer onze contactclowns langskomen. Om voldoende procesgericht te kunnen werken zijn zes bezoeken verspreid over één jaar een minimum.

 

10.

Een bezoek van twee opgeleide contactclowns kost € 335 tot € 360 per sessie (**).

(incl. vervoerskosten en zorgdossier rode map methodiek). 
(8 sessies-> € 335 per bezoek/ 7 sessies-> € 346 per bezoek / 6 sessies->€ 360 per bezoek)

Indien u ons in contact kan brengen met iemand die dit project voor uw voorziening geheel of gedeeltelijk wil sponsoren (service club, bedrijf, familie....) zijn wij bereid te ondersteunen .

(**) Prijzen excl. 6% BTW